5 double spokes rims

TDU 1 - Ingame and mod 5 double spokes rims