6 double spokes rims

TDU 1 - Ingame and mod 6 double spokes rims